0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พ.ค. 2021 ::

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 346 แห่ง
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
สถานศึกษาเอกชน ในระบบ จำนวน 11 แห่ง
1.อนุบาลอยู่วิทยา
2.น่านคริสเตียนศึกษา
3.พระคุณานุบาลแม่จริม
4.อนุบาลสุภาพวิทยา
5.พรรณทิพย์วิทยา
6.อนุบาลอิมมานูเอลเชียงกลาง
7.ซินจง
8.นิธิวิทย์
9.สายใยรักวิทยา
10.สมปัญญาน่าน
11.อนุบาลเวียงสา
สถานศึกษาเอกชน นอกระบบ จำนวน 8 แห่ง
1.บริบาลนครน่าน
2.นิวไบรท์
3.เกาหลีล้านนาน่าน
4.กวดวิชาวัฒนวดี
5.กวดวิชาเปรมประชาติวเตอร์
6.บ้านภาษา
7.สอนขับรถดีไดร์ฟเวอร์
8.กวดวิชานิทัศน์เอ็ดดูเคชั่น
สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน จำนวน 15 แห่ง
กศน.อำเภอเมืองน่าน
กศน.อำเภอแม่จริม
กศน.อำเภอบ้านหลวง
กศน.อำเภอนาน้อย
กศน.อำเภอปัว
กศน.อำเภอท่าวังผา
กศน.อำเภอเวียงสา
กศน.อำเภอทุ่งช้าง
กศน.อำเภอเชียงกลาง
กศน.อำเภอนาหมื่น
กศน.อำเภอสันติสุข
กศน.อำเภอบ่อเกลือ
กศน.อำเภอสองแคว
กศน.อำเภอภูเพียง
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยเทคนิคปัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 153 แห่ง
บ้านนาผา
บ้านน้ำครกใหม่
บ้านธงหลวง
บ้านไชยสถาน
ชุมชนบ้านดู่ใต้
บ้านซาวหลวง
บ้านนวราษฎร์
บ้านนาซาว
ดอนสะไมย์วิทยา
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ราชานุบาล
บ้านวังหมอ
บ้านสะละภูเวียง
บ้านสันติภาพ
บ้านน้ำงาว
บ้านผาขวาง
บ้านผาตูบ
บ้านผาสิงห์
บ้านห้วยมอญ
บ้านเรือง
บ้านดอนเฟือง
บ้านป่าคา
บ้านต้าม
บ้านเชียงยืน
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
บ้านน้ำปาย
บ้านป่าสัก
บ้านน้ำปูน
บ้านน้ำพาง
บ้านร่มเกล้า
บ้านน้ำตวง
บ้านตอง
บ้านก้อ
บ้านแคว้ง
บ้านพรหม
ชุมชนบ้านนาคา
บ้านกิ่วน้ำ
บ้านห้วยบง
บ้านพี้ใต้
บ้านพี้เหนือ
บ้านเป้า
บ้านฟ้า
บ้านวังยาว
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ชุมชนบ้านหลวง
บ้านน้ำหิน
บ้านเชียงของ
บ้านห้วยเลา
บ้านนาหล่าย
บ้านบุ้ง
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ชุมชนบ้านนาหลวง
บ้านพืชเจริญ
บ้านน้ำพุ
บ้านเปา
ชุมชนบ้านอ้อย
บ้านนาไค้
บ้านทัพม่าน
บ้านใหม่
บ้านหัวเมือง
บ้านน้ำหก
บ้านหนองบัว
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
บ้านศาลา
บ้านสถาน
บ้านนา
บ้านน้ำลัด
บ้านเชตวัน
ประกติ เวชศักดิ์
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)
บ้านขึ่งงามมงคล
บ้านท่าลี่
บ้านหลับมืนพรวน
จอมจันทร์วิทยาคาร
บ้านปางสา
บ้านนาเคียน
บ้านครกคำ
บ้านนากอก
ทุ่งศรีทอง
ศรีนาชื่น
ริมฝั่งน่านวิทยา
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
บ้านสาลี่
บ้านน้ำมวบ
ภูเค็งพัฒนา
ไตรธารวิทยา
บ้านหัวนา
บ้านวัวแดง
บ้านสาคร
บ้านท่ามงคล
บ้านจะเข้ภูหอม
บ้านไพรอุดม
บ้านฮากฮาน
บ้านบ่อหอย
บ้านสะเลียม
บ้านห้วยหลอด
บ้านป่าหุ่ง
บ้านนาก้า
บ้านสาลีก
ชุมชนบ้านใหม่
หาดทรายทองวิทยาคาร
บ้านส้านนาหนองใหม่
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
บ้านนาสา
บ้านไหล่น่าน
ริมฝั่งว้าวิทยา
บ้านชมพู
บ้านม่วงเนิ้ง
บ้านฝั่งหมิ่น
บ้านห้วยน้ำอุ่น
บ้านพะเยา
บ้านอ่ายนาผา
บ้านนาไลย
บ้านปงสนุก
ชุมชนบ้านนาทะนุง
บ้านค้างอ้อย
บ้านน้ำเลา
บ้านห้วยนาย
บ้านคำเรือง
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
บ้านนายาง
บ้านปิงใน
บ้านปิงหลวง
บ้านน้ำแพะ
บ้านน้ำลี
บ้านน้ำเคิม
บ้านนาคา
อนุบาลเมืองลี
บ้านน้ำอูน
บ้านโป่งคำ
บ้านดู่พงษ์
บ้านสบยาง
ป่าแลวหลวงวิทยา
บ้านป่าแดด
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านห้วยแฮ้ว
บ้านศรีนาม่าน
ราษฎร์รัฐพัฒนา
บ้านดอนไพรวัลย์
บ้านปางช้าง
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
บ้านม่วงใหม่
บ้านน้ำลัดสบแก่น
บ้านน้ำเกี๋ยน
บ้านน้ำแก่นเหนือ
บ้านทุ่งน้อย
บ้านฝายแก้ว
บ้านห้วยไฮ
บ้านหัวเวียงเหนือ
บ้านม่วงตึ๊ด
บ้านเมืองจัง
บ้านหาดเค็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 124 แห่ง
บ้านทุ่งกวาง
บ้านปงสนุก
บ้านนาวงศ์
ศรีสระวงศ์
บ้านห้วยท่าง
บ้านปรางค์
บ้านร้อง
บ้านป่าหัด
ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
สหราษฎร์บำรุง
บ้านปางยาง
บ้านผาเวียง
พนาสวรรค์
ภูคาวิทยาคม
วรนคร
จอมแจ้งวิทยาคาร
ชุมชนศิลาเพชร
บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
ชุมชนศิลาแลง
ไตรประชาวิทยา
บ้านสกาดใต้
สกาดพัฒนา
บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
จตุราษฎร์ศึกษา
บ้านไร่
บ้านทุ่งเฮ้า
บ้านน้ำยาว
บ้านกอกจูน
บ้านน้ำปัวพัฒนา
บ้านยู้
บ้านน้ำฮาว
บ้านนาฝ่า
บ้านถ่อน
บ้านสบหนอง
ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
บ้านปง
บ้านวังว้า
ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
บ้านท่าวังผา
ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
บ้านสบขุ่น
บ้านนาหนุน 2
บ้านสบเป็ด
บ้านน้ำโมงปางสา
บ้านน้ำพุร้อน
บ้านสันเจริญ
บ้านน้ำลักใต้
บ้านแหน
บ้านน้ำแป่ง
บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
บ้านเสี้ยว
ไตรราษฎร์วิทยา
บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
ชุมชนบ้านดอนตัน
บ้านคัวะ
บ้านดอยติ้ว
บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
แสนทองวิทยา
เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี
บ้านน้ำลาด
ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
มณีพฤกษ์
ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
บ้านปางแก
บ้านแพะกลาง
บ้านน้ำพิ
บ้านปอน
บ้านน้ำเลียง
บ้านเวียงสอง
บ้านน้ำสอด
ชุมชนบ้านเฟือยลุง
บ้านสบกอน
ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
ไตรราษฎร์สามัคคี
บ้านกอก
ไลออนส์บ้านหนองปลา
บ้านหนอง
บ้านชี
บ้านใหม่
ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
บ้านส้อเด่นพัฒนา
บ้านดอนสบเปือ
ไตรคามวิทยา
บ้านเกวต
บ้านน้ำคา
ไตรมิตรวิทยา
บ้านผาน้ำย้อย
ธาราบรรพต
บ้านดอนแก้ว
บ้านพร้าวกลาง
พระพุทธบาทวิทยา
บ้านสะปัน
บ้านสว้า
บ้านบ่อหลวง
บ้านผักเฮือก
บ้านยอดดอยวัฒนา
บ้านนาบง
บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
บ้านบ่อหยวก
บ้านขุนน้ำน่าน
บ้านห่างทางหลวง
บ้านสบมาง
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
บ้านปางกอม
บรรณโศภิษฐ์
บ้านสองแคว
บ้านปางปุก
สมาคมพยาบาลไทย
บ้านสะเกิน
บ้านผาหลัก
ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
บ้านเปียงซ้อ
บ้านห้วยฟอง
บ้านด่าน
บ้านบวกหญ้า
บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
บ้านปางหก
บ้านห้วยโก๋น
บ้านน้ำช้างพัฒนา
บ้านน้ำรีพัฒนา
บ้านสบปืน
บ้านห้วยทรายขาว
หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 30 แห่ง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
โรงเรียนสา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนปัว
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียนเมืองแงง
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งช้าง
โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนน่านนคร
โรงเรียนศรีนครน่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 14 แห่ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุช่างค้ำวรวิหาร
โรงเรียนวัดบุญยืน อ.เวียงสา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา
โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา วัดน้ำไคร้ อ.ท่าวังผา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดภูเก็ต อ.ปัว
โรงเรียนวัดปรางค์ อ.ปัว
โรงเรียนพระปริยัติธรรมมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรรค์ อ.บ้านหลวง
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อ.สันติสุข
โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม อ.แม่จริม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง
โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อ.แม่จริม
โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อ.เชียงกลาง
โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อ.บ่อเกลือ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อ.ทุ่งช้าง
ท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
โรงเรียนจุมปีวนิภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา
ตชด. จำนวน 3 แห่ง
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ 3
รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ฯ
ศกร.ตชด.บ้านห้วยลู่
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนได้ที่โรงเรียนต้นสังกัด