0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ค. 2021 ::

จังหวัดน่านมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 51 ราย ระบาดมากที่สุดที่อำเภอทุ่งช้าง 46 ราย

จังหวัดน่านมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 51 ราย ระบาดมากที่สุดที่อำเภอทุ่งช้าง 46 ราย
 
นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน โรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากคือโรคไข้เลือดออก โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 25 พฤษภาคม 2564 จังหวัดน่านมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม 51 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเป็น 10.72 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับสองของภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอทุ่งช้าง 46 ราย อำเภอปัว 4 ราย และอำเภอเมืองน่าน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลล่าช้า เนื่องจากมีความกังวลเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ Big Cleaning Day และกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการรวมตัวของประชาชน จิตอาสาเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ บุคลากร และเนื่องจากต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ให้ประชาชนสำรวจและทำหลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองทุกสัปดาห์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อโซเชียล เสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน