nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

21 มิ.ย. 2021 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาชั่วคราวบนแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59 ทรงรับฟังบรรยายกระบวนการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ กข 6 เป็น สายพันธุ์น่าน 59 การรักษาความเสถียรของข้าวเหนียวสายพันธุ์น่าน 59 และจุดเด่นของข้าวเหนียวสายพันธุ์น่าน 59 ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59 ลงในถาดเพาะเพื่อความเป็นสิริมงคลในฤดูกาลทำข้าวนาปี ทรงปล่อยปูนา จำนวน 999 ตัว ลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59 เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าว เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารทางวิถีธรรมชาติ และขยายพันธุ์ปูนาในวิถีธรรมชาติ เสด็จพระราชดำเนินบ้าน นางสาวอำนวย ไชยมงคล ราษฎรหมู่บ้านถืมตอง ทอดพระเนตรการปลูกผักสวนครัว เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากข้าวเหนียวน่าน 59 และการแปรรูปปูนา จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวิถีชุมชนบ้านถืมตอง ระหว่างทางทอดพระเนตรแปลงผักบ้านนาง สิรินยา จิณะไชย ตัวแทนราษฎรบ้านเขื่อนแก้ว นายสมเด็จ พื้นผัก ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง บ้านเขื่อนแก้ว ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการเลี้ยงเป็ดพระราชทานพันธุ์บางปะกง ของราษฎรบ้านดอนถืมตอง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และวิถีชีวิตของราษฎร ตำบลถืมตอง และราษฎรอำเภอเมืองน่าน ทอดพระเนตรจินตนาการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ของเยาวชน ตำบลถืมตอง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของราษฎร ตำบลใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองน่าน เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก เสด็จทอดพระเนตรวิถีชีวิตกาดน้อย นายภาคภูมิ พรมสาร ถวายรายงานกิจกรรมกาดน้อยและ ความผูกพันลำน้ำสมุนกับวิถีชีวิตชุมชน

พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อนำไป ขยายผลในจังหวัดน่าน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับนายดลภาคย์ เนตรใส นายอำเภอเมืองน่านเพื่อนำไปขยายผลในตำบลอื่นๆ ในอำเภอเมืองน่าน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ ตัวแทนกลุ่มโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทรงมีพระปฏิสันถาร กับกลุ่มตัวแทนราษฎร ตำบลถืมตอง และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

 

  • gallery
  • gallery
  • gallery