nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

22 มิ.ย. 2021 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมชมโครงการตํารวจพันธุ์ดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมชมโครงการตํารวจพันธุ์ดีของสถานีตํารวจภูธรงอบ ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) เวลา 10.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมชมโครงการตํารวจพันธุ์ดีของสถานีตํารวจภูธรงอบ ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยพลตํารวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 กราบบังคมทูลถวายรายงานการตามโครงการตํารวจพันธุ์ดีของตํารวจภูธรภาค 5 พลตํารวจตรี มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านกราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินการตามโครงการตํารวจพันธุ์ดีของตํารวจภูธรจังหวัดน่าน และพันตํารวจโท มานพ แก้วบรรจงสารวัตรใหญ่ สถานีตํารวจภูธรงอบ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินการตามโครงการตํารวจพันธุ์ดีของสถานีตํารวจภูธรงอบ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน ไปยังซุ้มฟัก คลองไส้ไก่ เสด็จพระราชดําเนินไปยังแปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทรงเยี่ยมชมการเลี้ยงปลานิลในบ่อพลาสติก แปลงผักสวนครัว ล้อมรั้วกินได้ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อารมณ์ดี และการเลี้ยงเป็ด

ทรงพระราชทานไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองขาว จํานวน 25 ตัว และไก่ประดู่หางดํา จํานวน 25 ตัว ทรงปลูกต้นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อนําไปขยายผลให้กับโครงการ ตํารวจพันธุ์ดี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดน่าน เพื่อนําไปขยายผลให้กับ โครงการตํารวจพันธุ์ดี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตํารวจภูธรจังหวัดน่านและสถานีตํารวจในสังกัด พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่สารวัตรใหญ่ สถานีตํารวจภูธรงอบ เพื่อนําไปขยายผลในโครงการตํารวจพันธุ์ดี บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สถานีตํารวจภูธรงอบ จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery