nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

22 มิ.ย. 2021 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อําเภอปัว ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน

วันนี้ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.05 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อําเภอปัว ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริจำนวน 16 โรงเรียนในปีการศึกษา 2563 สามเณรนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 307 รูป ส่วนใหญ่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพที่ได้พัฒนาหลักสูตรเช่นการเกษตร ช่างสิบหมู่ กิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้สามเณรนักเรียนมีทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างอาชีพให้ตนเองเมื่อลาสิกขา

จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ซึ่งมีสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 111 รูป มีผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสามเณรนักเรียนทางวิชาการและทางจริยธรรม มีผลงานเด่นในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องหมักปุ๋ยอัตโนมัติ ที่สามเณรนักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมให้บอร์ดคิดไบร์ทสั่งการให้เครื่องหมุนทำให้ไม่เสียเวลาคลุกเคล้าเศษอาหารในการทำปุ๋ยหมัก โดยต่อยอดสู่โครงการปุ๋ยหมักมหัศจรรย์นวัตกรรมจากเณรน้อยได้รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกล้าดีอาสารักษ์ป่าสร้างรายได้ปีที่ 4 ปี 2564 อีกทั้งมีสามเณรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับทุนการศึกษาของสถานศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพปัว กิจกรรมฝึกอาชีพที่มีการสอนงานช่างสิบหมู่ ช่างเขียน ช่างปั้นและช่างหล่อ มีการดำเนินกิจกรรมตามพระราชประสงค์ ให้นำผลงานของสามเณรนักเรียนไปจัดจำหน่ายในสหกรณ์นักเรียน เนื่องจากวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งมีการสอนการเขียนภาษาล้านนาและการทำกรอบพระซึ่งเน้นให้มีวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา และสามเณรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้มาช่วยสอนรุ่นน้องในโครงการพี่สอนน้อง

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ทั้งในกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และออมทรัพย์ ซึ่งได้จัดวางจำหน่ายผลงานสำเร็จนักเรียนกิจกรรมช่างสิบหมู่ของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีการฝึกปฏิบัติการซื้อสินค้ามาจำหน่ายและยังได้จะทำผลิตภัณฑ์ของสามเณรนักเรียนเช่นแซนวิชและเขาควายแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะเขาควายพืชท้องถิ่นซึ่งจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งวิชาภาษาบาลีที่ได้เรียนถึงรากศัพท์ภาษาไทย และยังช่วยในการอ่านหลักธรรมคำสอนและการสวดมนต์ที่ออกเสียงอย่างถูกต้อง

จากนั้นทรงฟังคำกราบทูลรายงานข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน โรงเรียนที่พึ่งทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ต่อจากนั้นทรงร่วมพิธีสืบพระชะตาตามประเพณีล้านนา มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับสามเณรนักเรียนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านทุกโรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากนั้นทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ของโรงเรียนวัดหลวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน ที่กรมทหารสถานที่ 33 สนับสนุนโครงการเป็นการขยายผลมาสู่ชุมชนและวัด เพื่อให้สามเณรนักเรียนได้ฉันอาหารปลอดภัยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเก็บผลผลิตอาทิ ผักบุ้งมาทำภัตตาหารได้แล้ว

…………………………………….

22 มิถุนายน 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ภาพ / ข่าว

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery