0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 มิ.ย. 2021 ::

พาณิชย์น่านพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการน่าน ยกระดับการตลาดด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Economy ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจรลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 2 วันโดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ E-Commerce มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่า E Commerce เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และคาดว่าความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคจะยังคงอยู่ต่อไปหลังการแพร่ระบาด หลายธุรกิจจึงมีการปรับกลยุทธ์การตลาดจากออฟไลน์ให้มาเป็นออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการทำการตลาดรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญของจังหวัดน่าน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรก็มีการปรับตัวเป็น Smart Farmer Online กันมากขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Economy ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ในการเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดต่อไป

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Smart Economy โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 80 คน โดยมีหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เทคนิคการถ่ายรูปสินค้าและการใช้คอนเทนต์แบบการเล่าเรื่อง (Storyteling) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าจดจำ การใช้ Line Official Account และการใช้ Facebook ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Omni-Channel Commerce ของ 24 shopping (อบรมในรูปแบบออนไลน์) การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Platform e-commerce และการให้บริการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ การให้บริการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ Kery และการให้บริการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ นิ่มเอ็กซ์เพรส

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery