0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 มิ.ย. 2021 ::

สสว. จับมือ เครือข่ายน่าน หนุน “SME” ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เพิ่มช่องทางสร้างรายได้”

สสว. จับมือ เครือข่ายน่าน หนุน “SME” ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เพิ่มช่องทางสร้างรายได้”

ที่โรงแรมดิอิมเพลสน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP โดยมีนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมคณะให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร บทบาทหน้าที่ ภารกิจสำคัญในพื้นที่ และเครื่องมือในการให้บริการผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีพันธกิจในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในมิติของการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องดังกล่าวและมีพันธกิจสำคัญในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสสว. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าภายใต้มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์การเข้าถึงตลาดภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการสร้างรายได้และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศได้ในที่สุด

ด้านนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตามที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ขึ้นทะเบียนรายการสินค้าและบริการ และรายชื่อผู้ประกอบการไว้กับ สสว. มีโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ด้วยการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาทิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาของรัฐ ฯลฯ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME ที่ขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว ขณะที่เอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียน จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยการเข้าถึงตลาดภาครัฐได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับพื้นที่ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก หรือได้รับแต้มต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผ่านมา สสว. พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนบัญชีรายการสินค้าและบริการ และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.thaismegp.com หรือ ระบบ THAI SME-GP) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและรายการสินค้าและบริการของเอสเอ็มอีเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด สสว. จึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้ MSME และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและเข้าใช้ประโยชน์ในระบบ THAI SME-GP พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากภาครัฐสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเสริมสร้างให้เกิดมูลค่าการซื้อขายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอสเอ็มอี ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในจังหวัดน่านครั้งนี้ สสว. ได้เชิญผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP โดยเชิญนางเจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค๊อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมการเสวนา “ตลาดภาครัฐ โอกาสใหม่สำหรับ SME ไทย” ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการจะได้รับแรงบันดาลใจ รวมถึงมองเห็นโอกาสเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ในยุคปัจจุบัน

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery