0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิ.ย. 2021 ::

อ.ต.ก. เตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564

อ.ต.ก. เตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 ขอเชิญเกษตรกรที่มีคุณสมบัตินำข้าวสารทุกชนิดไปจำหน่ายฟรี

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กำหนดจัดกิจกรรม "ศูนย์จำหน่ายข้าวสาร

คุณภาพ อ.ต.ก."ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1

อาคารจอดรถ 6 ชั้น ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กทม. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร นำผลผลิตข้าวสารไปจำหน่ายด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะคัดเลือกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ที่มีความประสงค์จะนำข้าวสารไปจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. รายละเอียด ดังนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่นำข้าวสารมาจำหน่ายต้องได้รับคัดเลือกและมีหนังสือถึง อ.ต.ก. จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ผลผลิตที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ข้าวสารทุกขนิดที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพหรือได้รับมาตรฐาน เช่น GI, GAP , GMP, HACCP , อย., เป็นต้น กรณีแจ้งความประสงค์มาจำหน่ายผลผลิตมากกว่าจำนวนพื้นที่ ที่กำหนดไว้ อ.ต.ก.จะจัดสรรให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และ อ.ต.ก.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการจัดพื้นที่ให้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกสามารถนำข้าวสารเข้ามา

จำหน่ายยังสถานที่ ที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 โดยเกษตรกรสามารถนำรถยนต์ไปจอดบริเวณอาคารสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและหากนำรถยนต์มาจอดบริเวณตลาด อ.ต.ก.จะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่ อ.ต.ก.กำหนด

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมให้ อ.ต.ก.ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : birdsky2224@gmail.com

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นายชาญนุวัฒน์ วิหงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0837521886 หรือนายวิชิตพล จารีต หมายเลขโทรศัพท์ 0884914597

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว