0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

07 ก.ค. 2021 ::

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2564

จังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการงบประมาณที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลายโครงการ

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเปลี่ยนแปลงโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 คือกิจกรรมเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อม Young start up และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด To be Number One เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงานเดิมได้ จึงขอปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

ขอยกเลิกและคืนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ กาแฟและปศุสัตว์ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อเกลือ เนื่องจากพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิแสดงการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การขอนำงบประมาณที่ยกเลิกและส่งคืนจำนวน 2 กิจกรรม วงเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ไปดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน กิจกรรมปรับปรุงถนนด้วยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน วงเงิน 2.5 ล้านบาท ของแขวงทางหลวงน่านที่ 1

การขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กลุ่มพืชทางเลือก กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของเกษตรกรด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Economy เพื่อนำมาต่อยอดกิจกรรมเดิมให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์และเพิ่มจำนวนรุ่นจาก 1 รุ่นเป็น 2 รุ่น เพื่อขยายผลต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

การขอโอนทรัพย์สินที่จัดหามาจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัด 1 โครงการ 34 รายการ ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแลและบำรุงรักษา สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ขอโอนทรัพย์สินที่จัดหามาจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดน่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร โอนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 15 รายการและ อ.บ.ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง 26 รายการ

การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 ลักษณะงานประกอบด้วย งานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช บ่อน้ำบาดาล และธนาคารน้ำใต้ดิน งบประมาณรวมกว่า 170 ล้านบาท

ที่ประชุมเห็นชอบข้อมูลประเด็นความมั่นคงของจังหวัดน่าน เพื่อประกอบการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดสนับสนุนข้อมูล ประเด็นความมั่นคง ระดับพื้นที่ เพื่อเสนอเชิงนโยบาย สถานการณ์และแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งสาธารณภัย สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19 การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน การค้ามนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery