0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

07 ก.ค. 2021 ::

จังหวัดน่าน จัดงานเสวนา "ฅน...คอกาแฟ แบ่งปันรู้ แบ่งปันรัก "

จังหวัดน่าน จัดงานเสวนา "ฅน...คอกาแฟ แบ่งปันรู้ แบ่งปันรัก "

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) ที่ร้านค่าเฟ่สุดกองดี ตำบลฝ่ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานเสวนา "ฅน...คอกาแฟ แบ่งปันรู้ แบ่งปันรัก " ภายใต้โครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกาแฟ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยผ่านการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เนื่องจากปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น กระแสการเอาใจใส่ต่อสุขอนามัย การให้ความสำคัญต่อการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่ภาคการเกษตรยังมีข้อจำกัด การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยังมีอยู่จำกัด

ทั้งชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพ มีการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้สารเคมีในทางการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากความเคยชินที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน การพัฒนาสินค้ากาแฟที่ผ่านมาดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่มีการบูรณาการขับเคลื่อนให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การผลักดันสินค้ากาแฟจังหวัดน่านไปแข่งกับจังหวัดอื่น หากเราขับเคลื่อนร่วมกันตามบทบาทจะทำให้การขับเคลื่อนกาแฟมีทิศทางสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ประกอบกับในปัจจุบันสินค้ากาแฟน่านเริ่มมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง พื้นที่ คทช. รวมถึงพื้นที่ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยาน อนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ ประชาชนก็จะหันมาปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น แต่พบว่า การปลูกกาแฟในปัจจุบันเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ หรือขาดการรวมกลุ่มในการต่อรองราคาที่ชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรเสียเปรียบในด้านราคา ดังนั้นการจัดงานเสวนา "ฅน...คอกาแฟ แบ่งปันรู้ แบ่งปันรัก " จะช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันผลิตกาแฟคุณภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดน่านได้ในที่สุด

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Work Shop ได้แก่ วาดภาพด้วยกาแฟ, ทำสบู่จากกาแฟ และทำสครับผิวจากกาแฟ ชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย ครั้งที่ 8 จาก โรงคั่วกาแฟ น.น่าน การดริบกาแฟและชาดอกกาแฟ จาก ชมรมกาแฟน่าน

 

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery