nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

04 ต.ค. 2022 ::

น่าน – ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ส่งเสริมเด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ดำเนินจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “บวร”ในโรงเรียนครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง “ค่ายยุวชนคนดีแห่งนันทบุรีศรีนครน่าน” เพื่ออบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานกตัญญูกตเวที รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รักและเคารพในสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต และการดำรงตนให้มีพฤตินัยที่ดี อีกทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกถึงวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดช พระคุณ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวสัมโทนียกถาและเปิดโครงการประกวดแข่งขันการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อม พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ร่วมสนับสนุนโครงการ
ทั้งนี้กิจกรรมมีนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จาก 21 โรงเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะความรู้ ความสามารถ ในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันวาดภาพ แข่งขันมารยาทไทย แข่งขันร้องเพลงคุณธรรม และแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์คุณธรรม ในรูปแบบการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์วิถีใหม่ ไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป เพื่อสนับสนุนพลังแห่งการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีความตระหนักและคำนึงถึงสังคมส่วนรวม
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery