nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 พ.ค. 2021 ::

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ทสจ.น่านแจ้งหน่วยงานราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยต้อง ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เปิดเผยประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/14209 ลว 15 กรกฎาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ต่อไป โดยให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งจะต้อง ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด มิให้ทุกส่วนราชการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ กรณีฉุกเฉินและจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความ เดือดร้อนของราษฎรให้สามารถดำเนินการไปพลางก่อนได้ และแจ้งให้ กรมป่าไม้ทราบในภายหลัง เช่น การซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำไหลบ่า ทำให้ทางขาด จนประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
หนังสือจังหวัดน่านด่วนที่สุด ที่นน0014.3/ว3477 ลว 5 สิงหาคม 2563 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุก อำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการยื่นคำขอ ดังนี้ ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ป.ส.17 พร้อมภาพถ่าย ทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตต่อจังหวัดน่าน (กรณีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ป.84-1 พร้อมภาพถ่าย ทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ อนุญาต ต่อ สจป.3 สาขาแพร่ (กรณีในเขตป่าไม้ พ.ศ.2484) ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ผลการดำเนินการยื่นคำขอฯ ในท้องที่จังหวัดน่านในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 2,120 ราย ในเขตป่าไม้ พ .ศ . 2484 จำนวน 73 รายการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/8486 ลว 18 พฤษภาคม 2564 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รับทราบและเห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขยายเวลาในการยื่นคำขอภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว