nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ด้านการเกษตร

27 พ.ค. 2021 ::

ประกาศรายชื่อศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อการกระจายผลผลิต(ลิ้นจี่และมะม่วง)เชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต

คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อการกระจายผลผลิต(ลิ้นจี่และมะม่วง)เชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต
 
ตามที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน มีมติเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สินค้าลิ้นจี่และมะม่วง) ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 จังหวัดน่าน นั้น จังหวัดน่าน จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อการกระจายผลผลิต (สินค้าลิ้นจี่และมะม่วง) กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 จังหวัดน่าน ดังนี้
สินค้าลิ้นจี่จำนวน 6 ศูนย์ เมืองน่าน นางอวัศยา ตุ้ยเขียว เกษตรกรจุดรวบรวม เบียบ-โอ้ 89 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 087-1786484 ท่าวังผา นางปราณี ต๊ะวิไชย ผู้ประกอบการ จุดรวบรวม ปราณีการเกษตร 14 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 086-1806311 ท่าวังผา นางพาดี ใหม่กู้ จุดรวบรวม พาดี ใหม่กู้ ผู้ประกอบการ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 084-8104204 ท่าวังผา นางรุ่ง จิณะไชย จุดรวบรวม รุ่ง จิณะไชย 202 หมู่ที่ 14 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลตาลชุม ผู้ประกอบการ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านโทรศัพท์ 084-8104204 ท่าวังผา นายกันตพงศ์ จันฟุ่น จุดรวบรวม กันตพงศ์ พืชไร่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 063-5754469 และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา 93 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 081-9937270
สินค้ามะม่วง จำนวน 12 ศูนย์ อำเภอเมืองน่าน บจก. ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 280 หมู่ 9 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 091-8334919 อำเภอภูเพียง นายต่อศักดิ์ ศิริมาตย์ ผู้ประกอบการ จุดรวบรวม ศิริมาตย์ 273 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 084-9490651 อำเภอภูเพียง นายเกษม รุณใจ ผู้ประกอบการ จุดรวบรวม เกษมพืชผล 93 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 093-3136183 อำเภอภูเพียง นายบุญเชี่ยม ผัดผล ผู้ประกอบการ จุดรวบรวม เชื่อมการค้า 68 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 085-7167529 อำเภอภูเพียง นางณัฐริกา จารุโชติรสสกุล เกษตรกร จุดรวบรวม เหมียว หม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 087-3281818 อำเภอท่าวังผา นางปราณี ต๊ะวิไชย ผู้ประกอบการจุดรวบรวม ปราณีการเกษตร14 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 086-1806311 อำเภอท่าวังผานางรุ่ง จิณะไชย ผู้ประกอบการ จุดรวบรวม รุ่ง จิณะไชย 202 หมู่ที่ 14 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0841748165 อำเภอท่าวังผา นางพาดี ใหม่กู้ จุดรวมรวม พาดี ใหม่กู้ ผู้ประกอบการ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 084-8104204 อำเภอท่าวังผา นายกันตพงศ์ จันฟัน จุดรวบรวม กันตพงศ์ พืชไร่ ผู้ประกอบการ 137 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 063-5754469 อำเภอท่าวังผา นางสาวมนัสนันท์ ศัพสุขชุติมา จุดรวบรวม มนัสนันท์ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 061-4589222 ท่าวังผา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา 93 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 081-9937270 และอำเภอปัว หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการ หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงส่งออกป่ากลาง 90 หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 080-1314725 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายชื่อข้างต้น เปิดศูนย์รวบรวมผมไม้เพื่อการกระจายผลผลิต (สินค้าลิ้นจี่และมะม่วง)ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
  • gallery