nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข้อมูลคลังความรู้

01 ก.ย. 2021 ::

การอบรมและสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมฯ จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๔

การบรรยาย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

บรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ