หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ
   


สวัสดิการ
  (ศึกษาบุตร)
     >> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2554
     >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
     >> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตร กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
     >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
           ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
     >> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2550)
     >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551     
     >> การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว 116)
     >> ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
     >> ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน (ว 161)
     >> การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ปีการศึกษา 2552 (ว 226)
     >> หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
           และค่าเล่าเรียน

(ค่ารักษาพยาบาล)
    >> อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
          ข้าราชการหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
    >> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553
    >> หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศหรือ
          เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ว 373)
    >> หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว 377)
    >> หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน (ว 380)
    >> อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 177)
    >> ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อน (ว 422)
    >> ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
         ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
    >> ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
          เกี่ยวกับฟันเทียม
    >> ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (ว 236)
    >> ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ (ว 171)
(ค่าเช่าบ้าน)
     >> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
     >> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547
     >> หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
     >> หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550

 

                                                                                                                                  กลับสู่หน้าหลัก