จังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่าน

 

 

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด เพื่อเตรียความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ให้มีการสำรวจ ปรับปรุง เส้นทางการปั่นจักรยานให้มีความพร้อม และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปั่น ให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงแต่ละจุดเป็นพิเศษ สำหรับรายละเอียดและความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกิจกรรม http://www.nan.go.th/bikeformom