จังหวัดน่านประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom )

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. จังหวัดน่านประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้า กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ (Bike For Mom ) ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของวันซ้อมและวันจัดกิจกรรมจริง โดยจังหวัดน่านกำหนดจัดการซ้อมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยใช้เส้นทางจริง เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดน่านและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดน่าน  สำหรับการจัดเวทีจะมีการปิดถนนบริเวณหน้าศาลากลางตั้งแต่วันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย