++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
วันที่ : 10 ก.ค. 2557
วันที่ : 21 พ.ค. 2557
วันที่ : 05 ก.พ. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0420.5/31754 ลว 30 ก.ย.57 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่: 14 ต.ค. 2557
  >>   กค 0406.5/ว 269 ลว 26 ก.ย. 57 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (รายเดือน)
วันที่: 14 ต.ค. 2557
  >>   กค 0409.3/ว 264 ลว 25 ก.ย. 57 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA 55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ
วันที่: 01 ต.ค. 2557
  >>   กค 0409.3/ว 260 ลว 25 ก.ย. 57 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web Online
วันที่: 01 ต.ค. 2557
  >>   กค 0421.4/ว 263 ลว 24 ก.ย. 57 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
วันที่: 01 ต.ค. 2557
  >>   กค 0422.3/ว 91 ลว 16 ก.ย. 57 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
วันที่: 23 ก.ย. 2557
  >>   กค 0421.3/ว 88 ลว 15 ก.ย.57 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 23 ก.ย. 2557
  >>   กค 0409.3/ว 246 ลว 15 ก.ย. 57 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานและอ่านรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
วันที่: 23 ก.ย. 2557
  >>   กค 0421.3/ว 89 15 ก.ย.57 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 23 ก.ย. 2557
  >>   กค 0421.3/ว 90 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 23 ก.ย. 2557
 


Untitled Document
==> ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่าน ปี 2555 03 ต.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#4 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#3 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#2 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 ก.ค. 2557
==> เฉลยกรณีศึกษา 1-9 (ความรับผิดทางละเมิด) 18 ก.พ. 2557
==> PowerPoint ความรับผิดทางละเมิดฯ 05 ก.พ. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#2 20 ม.ค. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#1 20 ม.ค. 2557
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (2) 19 มิ.ย. 2555
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 02 ต.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 03 ก.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 01 ส.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 27 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 02 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 01 พ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 01 เม.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 04 มี.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 05 ก.พ. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 06 ม.ค. 2557
More

 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647