++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

 

วันที่ : 16 มี.ค. 2558
วันที่ : 20 ม.ค. 2558
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
วันที่ : 10 ก.ค. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0421.3/ว 168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
วันที่: 29 พ.ค. 2558
  >>   กค(กวพ) 0421.3/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-maiket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding e-bidding)
วันที่: 29 พ.ค. 2558
  >>   กค 0406.6/ว 41 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
วันที่: 29 พ.ค. 2558
  >>   กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วันที่: 29 พ.ค. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่: 27 เม.ย. 2558
  >>   กค 0409.3/ว 134 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรือง วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS
วันที่: 27 เม.ย. 2558
  >>   กค 0409.3/ว 133 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายงานนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Termsimal
วันที่: 27 เม.ย. 2558
  >>   กค 0406.5/ว 127 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15)พ.ศ.2558
วันที่: 27 เม.ย. 2558
  >>   กค 0409.3/ว 129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online
วันที่: 27 เม.ย. 2558
  >>   กค 0420.9/ว 126 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองซีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
วันที่: 27 เม.ย. 2558
 


Untitled Document
==> PPT แนวทาง e-market, e-bidding 27 พ.ค. 2558
==> ภาพรวม EGP_ระยะที่3 27 พ.ค. 2558
==> 3.คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 2558
==> 2.คู่มือe-Bidding (จัดทำร่าง-บริหารสัญญา) 27 พ.ค. 2558
==> 1.คู่มือe-Bidding(เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ) 27 พ.ค. 2558
==> ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่าน ปี 2555 03 ต.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#4 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#3 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#2 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 ก.ค. 2557
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 01 พ.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 01 เม.ย. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 02 มี.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 02 ก.พ. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 07 ม.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 02 ธ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 03 พ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 02 ต.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 03 ก.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 01 ส.ค. 2557
More

 
     
copyright @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647