++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
วันที่ : 10 ก.ค. 2557
วันที่ : 21 พ.ค. 2557
วันที่ : 05 ก.พ. 2557
วันที่ : 14 ม.ค. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>    กค (กวพอ) 0421.3/ว 125 ลว 2 ก.ค. 2557 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่: 16 ก.ค. 2557
  >>   นร 0717/ว 53 ลว 10 มิ.ย. 57 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่: 19 มิ.ย. 2557
  >>   นร 0717/ว 49 ลว 9 มิ.ย.57 เรื่อง การบันทึกเหคุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในช่วง 6 เดือนแรก
วันที่: 19 มิ.ย. 2557
  >>   นร 0717/ว 51 ลว 9 มิ.ย. 57 แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่: 19 มิ.ย. 2557
  >>   กค 0410.2/ว 131 ลว 30 พ.ค. 57 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบความรับผิดทาทางละเมิดและเพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
  >>   กค 0409.3/ว128 ลว 30 พ.ค. 57 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในนระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3 )
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
  >>   กค (กวพ) 0421.3/ว 130 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
  >>   กค 0409.3/ว 129 ลว 30 พ.ค.57 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
  >>   กค (กวพ) 0421.3/ว 119 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
  >>   กค (กวพ) 0421.3/ว 120 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 17 มิ.ย. 2557
 


Untitled Document
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#4 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#3 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#2 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 ก.ค. 2557
==> เฉลยกรณีศึกษา 1-9 (ความรับผิดทางละเมิด) 18 ก.พ. 2557
==> PowerPoint ความรับผิดทางละเมิดฯ 05 ก.พ. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#2 20 ม.ค. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#1 20 ม.ค. 2557
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (2) 19 มิ.ย. 2555
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (1) 19 มิ.ย. 2555
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 27 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 02 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 01 พ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 01 เม.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 04 มี.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 05 ก.พ. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 06 ม.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 13 ธ.ค. 2556
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2556 08 ต.ค. 2556
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556 03 ก.ย. 2556
More

 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647