หน้าหลัก โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ข่าวประจำวัน ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน ติดต่อกรมบัญชีกลาง
 

 

สำนักงานคลังจังหวัดน่านมีคู่มือการปฎิบัติงานจำหน่าย ดังนี้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ราคาเล่มละ 200 บาท
การวินิจฉัยปัญหาเีกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ราคาเล่มละ 250 บาท
หนังสือแนวทางปฎิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ราคาเล่มละ 300 บาท
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ราคาเล่มละ 200 บาท
คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาเล่มละ 200 บาท
กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราคาเล่มละ 200 บาท
การ)


 
       
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 397 )
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ว 369)
 
  


  
  

  

คำถาม-คำตอบ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)ชุดที่ 1
คำถาม-คำตอบ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)ชุดที่ 2
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล


++
คู่มือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
++
กค 0420.1/ว 00400 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
++
หนังสือแจ้งการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
  สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647