++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

 

วันที่ : 20 ม.ค. 2558
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
วันที่ : 10 ก.ค. 2557
วันที่ : 21 พ.ค. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0421.4/ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
วันที่: 20 ก.พ. 2558
  >>   กค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
วันที่: 20 ก.พ. 2558
  >>   กค 0423.3/ว 28 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การยันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย
วันที่: 20 ก.พ. 2558
  >>   กค 0423.3/ว 14 ลว 16 ม.ค. 58 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบีญชีสำหรับส่วนราชการในการรับคืนเงินและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดฯ
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลว 14 ม.ค.57 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเมศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   กค 0423.3/ว 404 ลว 29 ธ.ค.57 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดฯ
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   กค 0423.3/ว 402 ลว 26 ธ.ค.57 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   กค 0420.5/ว 397 ลว 19 ธ.ค. 57 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นกำหนดจ่ายสิ้นเดือน
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 126 ลว 15 ธ.ค.57 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 27 ม.ค. 2558
  >>   วิธีประมาณการ UNDO ด้วยตนเอง
วันที่: 15 ธ.ค. 2557
 


Untitled Document
==> ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่าน ปี 2555 03 ต.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#4 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#3 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#2 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 ก.ค. 2557
==> เฉลยกรณีศึกษา 1-9 (ความรับผิดทางละเมิด) 18 ก.พ. 2557
==> PowerPoint ความรับผิดทางละเมิดฯ 05 ก.พ. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#2 20 ม.ค. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#1 20 ม.ค. 2557
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (2) 19 มิ.ย. 2555
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 02 มี.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 02 ก.พ. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 07 ม.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 02 ธ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 03 พ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 02 ต.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 03 ก.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 01 ส.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 27 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 02 มิ.ย. 2557
More

 
     
copyright @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647