++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
วันที่ : 10 ก.ค. 2557
วันที่ : 21 พ.ค. 2557
วันที่ : 05 ก.พ. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0406.6/ว 77 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
วันที่: 09 ก.ย. 2557
  >>   กค 0406.4/ว 82 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
วันที่: 09 ก.ย. 2557
  >>   กค 0406.6/ว 78 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
วันที่: 09 ก.ย. 2557
  >>   กค 0409.3/ว 222 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่: 09 ก.ย. 2557
  >>   กค 0421.3/ว 72 เรื่อง รายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 09 ก.ย. 2557
  >>   กค 0420.2/ว 218 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
วันที่: 28 ส.ค. 2557
  >>   กค 0406.6/ว 217 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
วันที่: 28 ส.ค. 2557
  >>   กค 0421.4/ว 208 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
วันที่: 25 ส.ค. 2557
  >>   กค 0406.4/ว 69 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
วันที่: 25 ส.ค. 2557
  >>   กค 0421.3/ว 62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 25 ส.ค. 2557
 


Untitled Document
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#4 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#3 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558#2 10 ก.ค. 2557
==> การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 10 ก.ค. 2557
==> เฉลยกรณีศึกษา 1-9 (ความรับผิดทางละเมิด) 18 ก.พ. 2557
==> PowerPoint ความรับผิดทางละเมิดฯ 05 ก.พ. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#2 20 ม.ค. 2557
==> PowerPoint การวิเคราะห์งบการเงิน#1 20 ม.ค. 2557
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (2) 19 มิ.ย. 2555
==> เอกสารประกอบการบรรยายบำเหน็จบำนาญ ปี พ.ศ.2555 (1) 19 มิ.ย. 2555
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 03 ก.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 01 ส.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 27 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 02 มิ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 01 พ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 01 เม.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 04 มี.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 05 ก.พ. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 06 ม.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 13 ธ.ค. 2556
More

 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647