++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

 

วันที่ : 29 มิ.ย. 2558
วันที่ : 16 มี.ค. 2558
วันที่ : 20 ม.ค. 2558
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิด
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0422.3/ว 69 ลว 3 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0406.3/ว 68 ลง 3 ก.ต.58 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0422.3/ว 71 ลงวันที่ 3 ก.ค.58 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 2 ก.ค.58 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 232 ลงวันที่ 1 ก.ค.58 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0406.5/ ว 62 ลงวันที่ 30 มิ.ย.58 เรื่อง แนวทางการเรียกเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ชคบ) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิ.ย.58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0422.2/ว 222 ลงวันที่ 26 มิ.ย.58 เรื่อง ประเภทและอวัยวะเทียมและอุปกรณ์มรการบำบัดรักษาโรค
วันที่: 22 ก.ค. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 23 มิ.ย.58 เรือง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 22 ก.ค. 2558
 


Untitled Document
==> รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ e-GP#3 สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 22 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ Thai Auction สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-catalog สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-bidding สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-market สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> PPT แนวทาง e-market, e-bidding 27 พ.ค. 2558
==> ภาพรวม EGP_ระยะที่3 27 พ.ค. 2558
==> 3.คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 2558
==> 2.คู่มือe-Bidding (จัดทำร่าง-บริหารสัญญา) 27 พ.ค. 2558
==> 1.คู่มือe-Bidding(เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ) 27 พ.ค. 2558
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 01 ก.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 02 มิ.ย. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 01 พ.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 01 เม.ย. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 02 มี.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 02 ก.พ. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 07 ม.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 02 ธ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 03 พ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 02 ต.ค. 2557
More

 
     
copyright @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647