++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document

Link
 
 
 
 
 
 
 


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

 

วันที่ : 29 มิ.ย. 2558
วันที่ : 16 มี.ค. 2558
วันที่ : 20 ม.ค. 2558
วันที่ : 11 ก.ย. 2557
วันที่ : 24 ก.ค. 2557
>> More
        
        
        
        
        
 
 


นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
คลังจังหวัดน่าน 

Untitled Document
  • หนังสือเวียน
  >>   กค 0406.3/ว 56 ลว 15 มิ.ย.58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แลระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0406.6/ว 54 ลว 11 มิ.ย.58 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0406.6/ว 197 ลว 4 มิ.ย. 58 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 48 ลว 2 มิ.ย.58 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0428/ว 47 ลว 29 พ.ค.58 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>    กค 0406.6/ว 189 ลว 27 พ.ค.58 การรายงานสถานะเงินงบประมาณ ปี 2555-2557
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 46 ลว 25 พ.ค.58 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   นร 0704/ว 73 ลว 22 พ.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบรืหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
วันที่: 19 มิ.ย. 2558
  >>   กค 0421.3/ว 36 ลว 17 เม.ย.58 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 17 มิ.ย. 2558
  >>    กค 0421.3/ ว 37 ลว 21 เม.ย.58 เรือง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่: 17 มิ.ย. 2558
 


Untitled Document
==> รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ e-GP#3 สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 22 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ Thai Auction สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-catalog สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-bidding สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> คู่มือ e-market สำหรับผู้ค้า 17 มิ.ย. 2558
==> PPT แนวทาง e-market, e-bidding 27 พ.ค. 2558
==> ภาพรวม EGP_ระยะที่3 27 พ.ค. 2558
==> 3.คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 2558
==> 2.คู่มือe-Bidding (จัดทำร่าง-บริหารสัญญา) 27 พ.ค. 2558
==> 1.คู่มือe-Bidding(เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ) 27 พ.ค. 2558
More
Untitled Document
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 01 ก.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 02 มิ.ย. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 01 พ.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 01 เม.ย. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 02 มี.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 02 ก.พ. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 07 ม.ค. 2558
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 02 ธ.ค. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 03 พ.ย. 2557
==> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 02 ต.ค. 2557
More

 
     
copyright @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647