++เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน Nan Provincial Treasury office ++
 
Untitled Document


>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> สนง. คณะกรรมการพัฒนา
      การเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ(สศช.)
>> สนง. เศรษฐกิจการคลัง
     (สศค.)
>> สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
       กระทรวงพาณิชย์
>> สนง. เศรษฐกิจ
      อุตสาหกรรม(สศอ.)
>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม
>> กรมการค้าระหว่างประเทศ
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> สนง. สถิติแห่งชาติ
>> สนง. เศรษฐกิจการเกษตร
 

Link ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 

  หัวข้อภาพกิจกรรม: สำนักงานคลังเขต 5 ร่วมกัยสำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดโครงการบำเหน็จบำนาญสัญจร ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
   
  รายละเอียด: สำนักงานเขต 5 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดโครงการบำเหน็จบำนาญสัญจร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในจังหวัดน่าน ให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติงานภายใต้ระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยจัดในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจีงหวัดน่าน และช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารรัชมัคลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน โดยมีนางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม
   
   วันที่โพส: 27 มิ.ย. 2555


 


 
     
copyringht @ 2010 http://klang.cgd.go.th/nan/ @ All ringhts reserved 
       
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โทร 0-5471-0063 โทรสาร 0-5477-1647