วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน (Vision) : “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์  การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

                   - รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2561

 

 

vv

                  xxxวาระงานผู้บริหารจังหวัดน่านประจำวันที่ ๒๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

 

 

 

 

                  xxx ขายทอดตลาดต้นไม้เบญจพรรณในเขตทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๗๘ ต้น

                  xxxประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำน่าน ฯ ด้วยวิฦธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

                             คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
                                 พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
                           หนังสือรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์: การเปิดเผย
                                 ข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบ
                                 สวนทางวินัย

             
  หนังสือรวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
                                  ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

             
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ