ค้นหาข้อมูล

 

พระนามและรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระนามและรายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ลำดับ
รายนาม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.

พระยาพิชัยชาญฤทธิ์

2433 - 2435
2.
พระยาสุนทรนุรักษ์
2435 - 2437
3.
หลวงชาญภูเบศร์ (สวัสดิ์ ภูมิรัตน์)
2437 - 2439
4.
จหมื่นมหาดเล็ก (เรือง ภูมิรัตน์)
2439 - 2444
5.
พระยาบรมนาทบำรุง
2444 - 2449
6.
พระยาอุทัยมนตรี (พร จารุจินดา)
2449 - 2450
7.
พระยาอมฤทธิ์ธำรง (ฉี่ บุญนาค)
2450 - 2451
8.
พระยาทรธนพัฒน์ (เจิม จารุจินดา)
2451 - 2454
9.
พระยาอารีราชการัณย (ม.ร.ว.ปาร นพวงศ์)
2454 - 2467
10.
พระยาวรวิไชย วุฒิกรณ์ (เลื่อน สนธิรัตน์)
2467 - 2470
11.
พระยาอนุบาล พายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา)
2470 - 2471
12.
พระยากรุงศรี สวัสดิ์การ (จำรัส สวัสดิ์ชูโต)
2471 - 2476
13.
พระเกษตร สรรพกิจ (นุ่ม วรรณโกมล)
2476 - 2480
14.
พระบริหาร ทัณฑนิติ (ประเสริฐ เศวตกนิษฐ์)
2480 - 2482
15.
พระชาติการ (ม.ร.ว.จิตร ดเนจร)
2482 - 2482
16.
หลวงทรงประศาสน์ (ทองคำ นวลทรง)
2482 - 2488
17.
ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)
2488 - 2488
18.
ขุนอักษรสารสิทธิ์ (พินิจ อักษรสารสิทธิ์)
2488 - 2489
19.
ขุนวิศิษฐ์ อุดรการ (กรี วิศิษฐ์อุดรการ)
2489 - 2490
20.
นายชลอ จารุจินดา
2490 - 2490

21.

นายนวล มีชำนาญ
2490 - 2496
22.
นายมานิต ปุรณพรรค์
2496 - 2500
23.
หลวง อนุมัติ ราชกิจ (อั๋น อนุมัติราชกิจ)
2500 - 2503
24.
นายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์
2503 - 2510
25.
นายชิต ทองประยูร
2510 - 2511
26.
พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์
2511 - 2514
27.
นายสุกิจ จุลละนันทน์
2514 - 2517
28.
นายสวัสดิ์ ประไพพานิช
2517 - 2518
29.
นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ
2518 - 2520
30.
นายสายสิทธิ พรแก้ว
2520 - 2521
31.
พ.ท.น.พ.อุดม เพ็ชรศิริ
2521 - 2523
32.
นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
2523 - 2526
33.
นายประกอบ แพทยกุล
2526 - 2528
34.
นายเฉลิม พรหมเลิศ
2528 - 2530
35.
นายกาจ รักษ์มณี
2530 - 2532
36.
พ.ต.ปรีดา นิสัยเจริญ
2532 - 2533
37.
นายอำนวย ยอดเพรช
2533 - 2535
38.
นายจิโรจน์ โชติพันธุ์
2535 - 2536
39.
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
2536 - 2537
40.
นายสุจริต นันทมนตรี
2537 - 2539
41.
นายจเด็จ อินสว่าง
2539 - 2541
42.
นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง
2541 - 2541
43.
ร.ต.ต.ธนะพงษ์ จักกะพาก
2541 - 2545
44.
นายสุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
2545 - 2548
45.
นายปริญญา ปานทอง
2548 - 2550
46.
นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์
2550 - 2551
47.
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
2551 - 2552
48.
นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช
2552 - 2553
49.
นายเสนีย์  จิตตเกษม 2553 - 2554
50. นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ
2554 - 2555
51. นายชุมพร  แสงมณี 2555 - 2556
52. นายอุกริช  พึ่งโสภา 2556 - 2558
53. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 2558-2559
54. นายไพศาล  วิมลรัตน์ ปัจจุบัน