ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอสองแคว และอำเภอท่าวังผา
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่อำเภอสองแควและอำเภอท่าวังผา เพื่อประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การตอนรับและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อน คือในระยะเวลา ๒ ปีของการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการท่านจะเดินหน้าขับเคลื่อน ๔ มิติหลักเพื่อพัฒนาจังหวัดน่านตามความต้องการของประชาชนชาวน่าน ได้แก่

๑. มิติน้ำ

๒. มิติป่า

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง

๔. มิติท่องเที่ยว

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อำเภอสองแควและอำเภอท่าวังผาในด้านต่างๆ โดยยึดหลักการทำงาน ราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" คือ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข