ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.ทุ่งช้าง
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอทุ่งช้าง โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การตอนรับและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก      ในการนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อน คือในระยะเวลา ๒ ปีของการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการท่านจะเดินหน้าขับเคลื่อน ๔ มิติหลัก เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านตามความต้องการของประชาชนชาวน่าน ได้แก่

๑. มิติน้ำ

๒. มิติป่า

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง

๔. มิติท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอทุ่งช้างในด้านต่างๆ โดยยึดหลักการทำงาน ราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" คือ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข สำหรับการมอบโนบายครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างไรให้มีความสุข ให้ป่ามีเพิ่มขึ้น คนได้รับประโยชน์จากป่าและอยู่ร่วมกันได้ และอยากให้การทำโครงการต่างๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ร่วมกบเจ้าหน้าที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยมาร่วมกันคิดร่วมกันเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่