ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่อ.เชียงกลาง และอ.ปัว
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงกลางให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ในการนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายโดยเน้นขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและมุ่งเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลในอนาคต

 

 

นอกจากนี้ยังมอบนโยบาย๒ ปี ๔ ขับเคลื่อน คือเดินหน้าขับเคลื่อน ๔ มิติหลัก เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านตามความต้องการของประชาชนชาวน่าน ได้แก่

๑. มิติน้ำโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

๒. มิติป่าเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า ให้ทำหน้าที่เป็นเสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง เน้นใช้พื้นที่ทางการเกษตรให้คุ้มค่าในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดและส่งออกเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากจังหวัดอื่น  โดยให้พาณิชย์ทำหน้าที่หาแหล่งตลาดในการกระจายสินค้า

๔. มิติท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งตั้งเป้าหมายให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี

และในการมอบโนบายในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเชียงกลางในด้านต่างๆ โดยยึดหลักการทำงาน ราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" คือ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข  รวมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกับประชาชนในพื้นที่ในด้านแหล่งน้ำและป่า โดยเน้นปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างไรให้มีความสุข ให้พื้นที่ป่ามีเพิ่มขึ้น คนได้รับประโยชน์จากป่าและอยู่ร่วมกันได้ และมีแนวคิดให้การทำโครงการต่างๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยมาร่วมกันคิดร่วมกันเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่

 

 

เวลา ๑๑.๔๕ น. เดินทางไปยังวัดหนองแดง หมู่ ๑ ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านเพื่อสักการะโบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อประชุมมอบนโยบายฯ ในพื้นที่อำเภอปัว โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยมอบนโยบายเน้นขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน     ๔ มิติหลักเพื่อให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เป็นเอกลักษณ์และความเป็น “น่านหนึ่งเดียว” มีความเป็นเมืองที่สวยงาม  สะอาด  สงบ  และสุข  โดยมีแนวคิดให้ประชาชนในพื้นอำเภอปัวรักษาป่าไม้และกำกับควบคุมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่โดยให้คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ไว้ เช่น การก่อสร้างอาคารที่ไม่สูงมากเกินไป เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกับประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวในด้านการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวชนเผ่าโดยยึดหลักการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งเช่น จัดให้มีการจุดแสดงหรือแหล่งรวมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ การขายสินค้า ฯลฯ โดยมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป