ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่อ.บ้านหลวง และอ.เมืองน่าน
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวงให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่ของอำเภอบ้านหลวง อาทิเช่น ปัญหาด้านคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ปัญหาด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  ปัญหาสารเคมีตกค้างทางการเกษตรทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเจ็บป่วย และปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ดับเป็นประจำ

 

 

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อน คือเดินหน้าขับเคลื่อน ๔ มิติหลัก เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านตามความต้องการของประชาชนชาวน่านโดยธำรงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัด ซึ่งได้แก่

๑. มิติน้ำเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุด

๒. มิติป่าเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า ให้ทำหน้าที่เป็นเสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุดมุ่งเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียงเน้นปลูกพืชที่สนองต่อความต้องการของตลาด  ลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่น  รวมทั้งหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรใหม่ๆ มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายทางด้านการผลิตของพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่  โดยมอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับพาณิชย์จังหวัด

๔. มิติท่องเที่ยวมีแนวคิดให้อำเภอบ้านหลวงหาจุดที่สามารถพัฒนาเป็นตลาดชุมชนเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในอำเภอ

ในการขับเคลื่อนดังกล่าวยึดหลักการทำงาน ราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว มุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว"เพื่อให้ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลในอนาคต

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองน่านเพื่อประชุมมอบนโยบายฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่านรวมทั้งมอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน ๔ มิติหลักเพื่อมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข  โดยมีแนวคิดบริหารจัดการด้านผังเมืองให้คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ไว้ควบคู่กับการเจริญเติบโตในเขตเมือง เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ไม่สูงมากเกินไป เป็นต้น และให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแผนและคำของบประมาณในโครงการของรัฐเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตพื้นที่ป่าในการดำเนินโครงการโดยมีพัฒนาชุมชน องค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

นโยบายในการทำงานยึดหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดน่าน