ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่อ.บ่อเกลือ และอ.สันติสุข
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือโดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับชมวิดีทัศน์แนะนำอำเภอบ่อเกลือ  รวมทั้งรับทราบปัญหาในพื้นที่ของอำเภอบ่อเกลือ อาทิเช่น ปัญหาด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอปัญหาการคมนาคมระหว่างอำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน ปัญหาเรื่องระบบการติดต่อสื่อสาร  ระบบไฟฟ้า  น้ำประปา มีการขัดข้องบ่อยครั้ง  ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน  ปัญหาราษฎรในพื้นที่มีข้าวไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคตลอดปี และขาดแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

 

 

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบายให้อำเภอบ่อเกลือ ในส่วนนโยบาย๒ ปี ๔ ขับเคลื่อน คือเดินหน้าขับเคลื่อน ๔ มิติหลัก เพื่อพัฒนาจังหวัดน่านตามความต้องการของประชาชนชาวน่าน ซึ่งได้แก่

๑. มิติน้ำเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุด

๒. มิติป่า ให้ป่าทำหน้าที่เสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุดรวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าโดยยึดหลักการโครงการปิดทองหลังพระ

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียงมุ่งเน้นการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อมิให้กระทบกับการท่องเที่ยวในอำเภอบ่อเกลือเน้นหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรใหม่ๆ รวมทั้งปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่น   มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายทางด้านการผลิตของพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

๔. มิติท่องเที่ยวมีแนวคิดให้อำเภอบ่อเกลือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ คงความเป็นเส้นทางคมนาคมทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ในการผลิตเกลือรวมทั้งมีแนวคิดให้พัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอพัฒนาระบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

ทั้งนี้ เน้นย้ำมิติป่าและมิติเกษตรในอำเภอบ่อเกลือทำหน้าที่เสมือนเป็นอาหารจานหลัก โดยมีมิติท่องเที่ยวทำหน้าที่เสมือนวิตามินเสริม

นโยบายในการทำงานยึดหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดน่านและให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่เป็นผู้คิดโครงการในการขับเคลื่อนงบประมาณในโครงการของรัฐเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตพื้นที่ป่าในการดำเนินโครงการโดยมีพัฒนาชุมชน องค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง   ทั้งนี้เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลในอนาคต

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสันติสุขเพื่อประชุมมอบนโยบายฯ ในพื้นที่อำเภอสันติสุข โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอสันติสุขให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอสันติสุข อาทิเช่น ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพด ยางพารา จนป่าเป็นภูเขาหัวโล้นปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดรวมทั้งสิ้นประมาณ๑๒๘,๖๑๒.๐๘ ไร่ปัญหาราคาข้าวโพด ยางพารามีราคาไม่แน่นอนปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม ขาดการบำรุงรักษาปัญหาดินพังทลาย เนื่องจากไม่มีพืชยึดเหนี่ยวดินปัญหาการใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงปัญหาสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หมอกควันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลักลอบเข้ามารับจ้างทำไร่ ปัญหาการค้ามนุษย์ และยาเสพติดให้โทษและปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดให้โทษ

 

 

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบายให้อำเภอสันติสุข ในส่วนนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน ๔ มิติหลัก  โดยมอบแนวคิดบริหารจัดการให้กับอำเภอสันติสุข  ได้แก่

๑. มิติน้ำเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุดเนื่องจากอำเภอสันติสุขมีอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก

๒. มิติป่า ให้ป่าทำหน้าที่เสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด  มุ่งเน้นการแสวงหาผลผลิตชนิดใหม่ที่สามารถปลูกในพื้นที่ป่าได้โดยทำสัญญากับป่าไม้ในพื้นที่เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น หวาย  ลูกชิด เป็นต้น

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียงส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร แสวงหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตให้กับสินค้าเกษตรเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่นเน้นหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรใหม่ๆ โดยให้พาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว

๔. มิติท่องเที่ยวเนื่องจากอำเภอสันติสุขเป็นอำเภอที่เป็นทางผ่านจึงเห็นควรแสวงหาจุดที่สามารถพัฒนาเป็นตลาดชุมชนเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในอำเภอ

ทั้งนี้ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นผู้คิดโครงการและบริหารจัดการในโครงการ และให้อำเภอสันติสุขจัดทำโครงการในรูปแบบแผนชุมชนเพื่อเตรียมการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการขับเคลื่อนดังกล่าวยึดหลักการทำงาน ราบรื่น เรียบร้อย และรวดเร็ว มุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว"เพื่อให้ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข ตามหลักการ “คนสำราญ  งานสำเร็จ”