ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่อ.เวียงสา
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอเวียงสาโดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา อาทิเช่น ปัญหาการคมนาคมขนส่งเนื่องจากพื้นที่อำเภอมีขนาดใหญ่  ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน  เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ  และขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบายให้อำเภอเวียงสา ในส่วนนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน ๔ มิติหลัก  โดยมอบแนวคิดบริหารจัดการให้กับอำเภอ  ได้แก่

๑. มิติน้ำ เน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุด

๒. มิติป่า ให้ป่าทำหน้าที่เสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร แสวงหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตให้กับสินค้าเกษตรเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่น รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาด

๔. มิติท่องเที่ยวมีแนวคิดให้อำเภอเวียงสาสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวชนเผ่ามลาบรี)และทางธรรมชาติ เนื่องจากอำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่เป็นทางผ่านที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเห็นควรเป็นอำเภอหน้าด่านเพื่อดักนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติพร้อมทั้งแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

 

 

นโยบายในการทำงานยึดหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดน่านมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข  ทั้งนี้ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นผู้คิดโครงการและบริหารจัดการในโครงการ และให้อำเภอเวียงสาจัดทำโครงการในรูปแบบแผนชุมชนเพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต