ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่ อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอนาน้อยโดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอนาน้อยให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย อาทิเช่น ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ( ภูเขาหัวโล้น ) ปัญหาขาดแคลนน้ำ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาหมอกควันไฟป่า  และปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบายในการทำงานให้อำเภอนาน้อยโดยยึดหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดน่านมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้จังหวัดน่านมีความสวย สะอาด สงบ และสุข  และนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน ๔ มิติหลัก  โดยมอบแนวคิดบริหารจัดการให้กับอำเภอ  ได้แก่

๑. มิติน้ำ เน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุดเพราะจังหวัดน่านมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาค่อนข้างมาก

๒. มิติป่า ให้ป่าทำหน้าที่เสมือน เอทีเอ็ม เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด  โดยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงดอยเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี แสวงหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตให้กับสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่น (ทำเกษตรเพื่อการลงทุน) รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาดตลอดจนแสวงหาอาชีพเสริมใหม่เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกไผ่  การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

๔. มิติท่องเที่ยวให้อำเภอนาน้อยสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีและทางธรรมชาติ เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งจัดเก็บขยะ เพื่อรับมือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอ พร้อมทั้งตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมต่อศักยภาพของอำเภอ

ทั้งนี้ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นผู้คิดโครงการและบริหารจัดการในโครงการ และให้อำเภอนาน้อยจัดทำโครงการในรูปแบบแผนชุมชนโดยให้ชาวบ้านเป็นผู้คิดซึ่งควรเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยังอำเภอนาหมื่นเพื่อมอบนโยบายฯ ในพื้นที่อำเภอนาหมื่น โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในเขตพื้นที่อำเภอนาหมื่น อาทิเช่น สะพานข้ามลำน้ำน่าน ณ หมู่บ้านปากนาย  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน ไปยังอำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์และอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก ตำบลบ่อแก้วรวมทั้งปัญหาในพื้นที่ อาทิเช่น ปัญหาป่าไม้  ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร และปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั้งนี้ได้มอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนหลักมุ่งเน้นให้อำเภอนาหมื่นมีการบริหารจัดการใน ๔ มิติ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอมีรายได้ลดการเป็นหนี้สิน มีการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรเสริมอื่นๆ เช่น มะไฟจีน    เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด  ในส่วนของมิติน้ำหากอำเภอจะขอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควรให้ป่าไม้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดโครงการด้วยเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการในอำเภอ ให้อำเภอบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น ที่ดินอำเภอ เกษตรอำเภอ  ป่าไม้อำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อให้อำเภอนาหมื่น มุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้ จังหวัดน่านมีความ สวย สะอาด สงบ และสุข