ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในพื้นที่ อ.แม่จริม และ อ.ภูเพียง
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอแม่จริมโดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอแม่จริม อาทิเช่น ปัญหาที่ดินทำกินขาดเอกสารสิทธิ์  ปัญหาถนนลูกรังในหมู่บ้านและไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชำรุดเสียหายในฤดูฝน  ปัญหาการใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาการบุกรุกป่าและเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร

 

 

นอกจากนี้  ยังมอบนโยบายในการทำงานให้อำเภอแม่จริมโดยยึดหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดน่านมุ่งสู่ความเป็น "น่านหนึ่งเดียว" เพื่อให้จังหวัดน่านมีความสวย สะอาด สงบ และสุข  และนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนใน ๔ มิติหลัก  โดยมอบแนวคิดบริหารจัดการให้กับอำเภอ  ได้แก่

๑. มิติน้ำ เน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีลำห้วยหลายสาย

๒. มิติป่ามีแนวคิดให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและได้รับผลประโยชน์จากป่าให้มากที่สุด รวมทั้งรักษาพื้นที่ป่าไว้โดยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงดอยเพื่อป้องกันการเบียดเบียนพื้นที่ทำมาหากินบริเวณพื้นที่ป่า ให้ป่าทำหน้าที่เสมือน เอทีเอ็ม

๓. มิติเกษตร/พาณิชย์/พอเพียง ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรตลอดจนแสวงหาอาชีพเสริมใหม่เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่น การเลี้ยงสัตว์   การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แสวงหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตให้กับสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากพื้นที่อื่น (ทำเกษตรเพื่อการลงทุน) รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของตลาด

๔. มิติท่องเที่ยวให้อำเภอแม่จริมตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมต่อศักยภาพของอำเภอ

ทั้งนี้ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นผู้คิดโครงการและบริหารจัดการในโครงการ เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่จริมเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาลาดชันมีพื้นที่ป่าจำนวนมากและให้อำเภอจัดทำโครงการในรูปแบบแผนชุมชนโดยให้ชาวบ้านเป็นผู้คิดซึ่งควรเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต

 

 

เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกมล  สุขสมบูรณ์) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ ๑๖ (นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ) เข้าร่วมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมพบปะและร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่จริม  โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านขอความอนุเคราะห์ให้ทางที่ปรึกษาฯ ประสานไปยังกรมป่าไม้เพื่อผ่อนปรนการเข้าทำกินในพื้นที่ป่าให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมพร้อมผู้แทนจากบริษัท เจริญ โภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด และส่วนราชการอาทิเช่น โครงการปิดทองหลังพระ  อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  หน่วยจัดการต้นน้ำน่าน กำนันและผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่จริม เพื่อหารือการปลูกพืชผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนการปลูกพืชตระกูลไผ่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยมอบให้ป่าไม้ในพื้นที่และอำเภอรวบรวมสมาชิกให้เกษตรอำเภอเป็นผู้จัดสรรกล้าไม้  รวมทั้งให้พาณิชย์จังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้หาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด

 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยังอำเภอภูเพียงเพื่อมอบนโยบายฯ โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของอำเภอภูเพียง ทั้งนี้ได้มอบนโยบาย ๒ ปี ๔ ขับเคลื่อนหลักมุ่งเน้นให้อำเภอมีการบริหารจัดการใน ๔ มิติ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น  โคเนื้อ  ไก่พันธุ์ไข่  เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดและลดการนำเข้าสินค้าจากจังหวัดข้างเคียง  ในส่วนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้อำเภอร่วมกับป่าไม้ในพื้นที่บูรณาการในการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต