ค้นหาข้อมูล

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราการ พ.ศ.๒๕๔๐
เขียนโดย Administrator   

 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีบทความที่น่าใจ ดังนี้

1. บทความเรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด

2. บทความเรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ

3. บทความเรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร

4. บทความเรื่อง หนีไม่พ้น