ค้นหาข้อมูล

โครงการภูมิแผ่นดินไทย

 

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะกรรมการโครงการภาคภุมิแผ่นดินไทย ได้จัดทำโครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจจากชุมชนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีต่อประเทศชาติ จังหวัด ชุมชน และถิ่นที่อยู่อาศัยบันทึกในคลังข้อมูลดิจิตอล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และเพื่อให้เก็นถึงความรุ่งเรืองในอารยธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดยผู้สนใจสามารถส่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ ผ่านเว็บไซต์ www.theprideofthailand.com