ค้นหาข้อมูล

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง
เขียนโดย รุ่งรัตน์ จิณะเสน   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน ได้จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่สาธารณชนผู้สนใจเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต.หมอเมือง ได้ที่ www.momuang.go.th