ค้นหาข้อมูล

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการ เลขามูลนิธิรากแก้ว ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังนิสิต นักศึกษา ในการบูรณาการ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน