ค้นหาข้อมูล

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน