ค้นหาข้อมูล

ขอให้เฝ้าระวัง กรณี การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย

 

ด้วยปรากฎข่าวสารในสื่อสารสังคมออนไลน์ ว่าขณะนี้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้มีพฤติการณ์ เชิญชวนราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกลุ่ม/ชมรมเพื่อพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยงต่ำเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเลี้ยงสัตว์ และมีการเรียกค่าดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการกู้เงินจากราษฎร ที่สมัครเป็นสมาชิก ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มบุคคลบุลคลหรือชมรมดังกล่าว เพื่อมิให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ถูกหลอกลวงให้หลงเชื่อ จึงขอให้นายอำเภอทุกเภอ ติดตามพฤติการณ์ข้างต้นอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อและสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบการดำเนินการขอให้รวบรวมข้อมูลรายงานให้จังหวัดน่าน ทราบด้วย