ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว และได้กำชับให้อำเภอรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยหนาวและเยี่ยมการปฎิบัติงานของส่วนราชการประจำอำเภอ  อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันติสุข และได้กำชับให้อำเภอรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยหนาวและเยี่ยมการปฎิบัติงานของส่วนราชการประจำอำเภอ  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ ๑  โดยกำชับให้จัดระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด มีการติดตามข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมของกำลังพลเพื่อการปฎิบัติหน้าที่  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ ๑ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน