ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฎิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอ ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ถ่ายทอดจากห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน