ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยได้ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของจังหวัด อีกทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน