ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของสถาบันเกษตรกร จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน