ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจพื้นที่อ่างเขื่อนน้ำว้า บ้านหาดไร่

 

วันพุธที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจพื้นที่อ่างเขื่อนน้ำว้า บ้านหาดไร่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน  ชะลอน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยของจังหวัด  และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ