ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ้ยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙

 

วันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ้ยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน