ค้นหาข้อมูล

การอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม "ให้ความรู้ด้านการแปรรูปเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒" ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๒ โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน