ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน