ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน