ค้นหาข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑)

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) ภายใต้ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน