ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐

 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านแสงเทียน ศูนย์โครงการตามพระราชดำริต้นแบบ บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน