ค้นหาข้อมูล

ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ฯ

 

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖  ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน