ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

 

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านพรพัฒน์พงษ์  ณ สถานที่ขออนุญาตดูดทราย  บริเวณแม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อ  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน