ค้นหาข้อมูล

การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย-ลาว

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมราชการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนานไทย - ลาว (Twin City) โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิอิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน