ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่า ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน